මම වෙනස් වුනේ නෑ

මල් වලට කතාකරන්න බෑ..
සමනල්ලුන්ට තේරෙන්නෑ..
ඒත් මං....
කවදාවත් වෙනස් වුනේ නෑ................!