ආදරයේ සැනසීම

ඉර හිතුවේ හැංගෙන්න
කළුවරට ඉඩ දෙන්න සද පැතුවේ ළං වෙන්න තරු අහස සරසන්න ඔබ හිතුවෙ වෙන් වෙන්න
මගේ දෑස් හඞවන්න මම පැතුවේ ළං වෙන්න ඔබෙ හිතම සනසන්න

0 comments:

Post a Comment