!.............:::::::::::::::: සුකුමල සඳවතිය ::::::::::::::::.............!

නිසල දිය සසල කර
වෙන්වන්නේ ඔබමයි
මලකින් සුවඳ සොරාගෙන
දුරස් වන්නේ ඔබමයි
අහසින් සුකුමල සඳවතිය ගෙන
හැර යන්නේ ඔබමයි
මගෙත් මගේ හිතත් ගෙන
හැඩෙව්වෙත් ඔබමයි

0 comments:

Post a Comment