<<<<<<<::::::::::::- +'පියාණනි+'-:::::::::::::>>>>>>>

බෝහෝ දුරය ඔබ 
ලඟ විය නොහැකි තරමට
නොදැනුනි ඔබේ අගය
ලඟන් හිදිනා විට
මහා සයුරක ආදරයක්
සිතේ සඟවා ගෙන
දිය බිදෙන ආදරයක්
පමණක් පෙන්වු ඔබ
ලඟන් නැති අඩුව
දැනෙයි මට හොදින්ම
පියාණනි................................!1 comments:

Anonymous said...

adaraye nopenena ima obaya....
kadulak anopenene bara obaya....
senehase nopenenena pahaya obaya.....
jiwaye nopenene muulaya obaya.......
dayabara piyanani......................

Post a Comment