ඇය

හොඳන් පණ පොවන ලද
මිටි හිසකි
ඇගේ හිස......


මුල සිටම මම
කුඩා ඇණයක් විය....


තාම ඉඳ හිට
ඒ ඇසින් ලන
පුංචි පහරක්
වුනත් ඇති මට
කඩා බිඳගෙන
බොහෝ ගැඹුරට
අතීතය
විදගෙන බහින්නට.......!

0 comments:

Post a Comment