ඒ පුංචි ආදරේ

මෙම ගීතයේද සම්පූර්ණ අයිතිය කමල් කුමාර සතුයි

0 comments:

Post a Comment