පුංචි තරුව

ඈත අහසේ දිලෙන සුපුන්
හදවත සේම
ළං වෙන්න නොහැකි ලෙස
නූඹ දුරයි මට බෝම
ඒත් සඳ ළග පිපුණු පුංචි
තරුවක් සේම
දුක දරා බලා ඉදිමි නුඹ දෙසම
මා හැමදාම.....................

0 comments:

Post a Comment