තැන තැන විසිරුණු නොහික්මුණු සිතවිලි එකට කැටි කොට ආදරයේ නාමයෙන් ඒ සොදුරැ සිතවිලි සංකලනය කිරීමට වෙහෙසෙන ආදරබර මිනිසෙකුගේ  ආත්මීය නවාතැන...........

ආදරයේ උන්මාදය

0 comments:

Post a Comment