!:::::::::-----------[ දඟකාරී ]-----------:::::::::!
වරක් සිත තුළ
වරක් නෙත තුළ
දඟකරන ඔබ
සිතින් පතන හැම සිතුවිල්ලක්ම
බිද හෙලා හිනහෙන නුඹ
මන්ද සැරි සරන්නේ
මා අබිමුව නිරතුරුවම

2 comments:

Ansh Lucky Sri Jay said...

අගෙයි

!_සංකල්ප_! said...

:)

Post a Comment