අහිංසකාවියකගේ රාවය

මට විතරද දුක හිතෙන්නෙ
ඔබ නුදුටුවා ම
මගෙ විතර ද හිත හඩන්නේ
ඔබෙ ඇස් දෙක නුදුටුවාම


හැමදාමත් පුන්සද නෑ
අමාවකට අදුර එන්නෙ
හද නැති දුක දරා ගන්න
අහසින් පිනි කදුළු එන්නෙ
නිල් අහස වගේ තමයි අනේ
ඔබ නැතුවම මං අඩන්නෙ


පියුම් විලෙත් කොළ විතරයි
මල් කැකුළක් නැහැ පිපෙන්නෙ
මල් නැති දුක දරා ගන්න
විලත් වතුර හින්ද ගන්නෙ
ඒ විල වගේම තමයි අනේ
ඔබ නොදැකයි මං තැවෙන්නෙ

0 comments:

Post a Comment