...............::::::::නුඔ නමින් තනිවෙමි::::::::...............

නිදි දෙව්දුව මා හැර ගිය
මේ පාළු අන්ධකාර රාත්‍රියේ
ඝණදුර තුළ සිරවී
සුසුම් හෙළමි.....
ජිවිතය, ජිවිතය ලෙසින්ම
අතහැර දැමු
ඔබ වෙනුවෙන්ම සුසුම් හෙළමි....
ජිවිතයට අරුත් කියා දෙන්නට
තවත් බොහෝ අය
පැමිණි නමුත්....
නුඹ පමණක්ම දන්නා
මගේ ජිවිත රිද්මය
වෙන කවරෙකුට හෝ
අවබෝධ කරගැනීමට
නොහැකි බව
මා දන්නා නිසාවෙන්ම
නුඹ නමින්
සැමදාටම තනිවෙමි......................... 

0 comments:

Post a Comment