<--------: ආදරෙයි කියනු මැන :-------->


සිත ඔබට ආදරය කරයි
එහෙත් මුවඟ ගොලුයි
හදේ පිරුණු
සෙනෙහස
කියනු නොහැකිය.............
සත්තකින්ම මා ඔබට ආදරෙයි
ඔබට බැදි සෙනෙහස
අසීමිතයි
සිතට වදදෙයි බැදුණු
සෙනෙහස
ආදරෙයි කියනු මැන
එක් වතාවක්.............

0 comments:

Post a Comment