!............:::::::: නුඹ ::::::::............!

මලක් වෙලා පිපුණාට නුඔ
සිත් අගිස්සෙන්
සඳක් වෙලා පැයුවාට නුඔ
මගේ නෙත් කැල්මෙන්
රැයක් පුරා සුවඳ දුන් නුඔ
කුමුදු මල ලෙසින්
ගඟක් වෙලා බැස ගියාට නුඔ
තරහ නෑ ඉතින්............!

0 comments:

Post a Comment